Disclaimer

Alle gepubliceerde zaken zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Er kunnen aan de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. De Wilt-Cyrox Groep BV (later DWC te noemen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Disclaimer website

DWC besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. DWC is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze z.s.m. verbeteren.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplagen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website behoren DWC toe en/of diegene van wie DWC een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van DWC de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, diverse digitale technieken, internet, CD-ROM, DVD of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Foto’s en beschrijvingen op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven.

DWC behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen op deze website.